A csomagokat általában a megrendelés beérkezésétől számított 1-6 órán belül
vesszük fel és kézbesítjük expressz szállítás esetén.
Normál szállítás esetén 07:00 tól 17:00 ig veszünk fel küldeményt és 19:00 ig ki is szállítjuk azt.
 
Biztosítunk róla hogy a lehető leggyorsabban juttatjuk el a küldeményeket céljukhoz.
 
A szállítási díjak tartalmazzák a kezelési díjakat is.
Kérjük átadáskor és átvételkor is ellenőrizze a csomag sértetlenségét.
Következő munkanapi szállítás
A Küldemény felvételétől számított legfeljebb 12 órán belül teljesítendő – idegarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény (max. 25 kg) felvételét végző személy a postai Küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes
felügyelete alatt tartja.
Napon belüli expressz szállítás
Napon belüli direkt szállítás: a felvétel és a kézbesítés azonos, az ügyfél által kijelölt
napon történik a sikeressége nem függhet más feladatok teljesítéskényszerétől. A
szolgáltatást különböző eszközökkel lehet teljesíteni a Küldemény méret- és tömegkategóriája alapján. A szolgáltatás 25 kg alatt futárposta szolgáltatásnak minősül.
A Küldemény általános előírásai
Az Ügyfél köteles biztosítani azt, hogy valamennyi Küldemény megfelel a súly- és
mérethatároknak. Az Ügyfél kizárólagosan felelős a Küldemény megfelelő belső és
külső csomagolásáért, valamint a megfelelő címkézésért, dokumentumok
elkészítésért, amelyeket az Ügyfél köteles a Szolgáltató által meghatározott
követelményeknek, így különösen a csomagolási előírásokban foglaltaknak
megfelelően teljesíteni. Ügyfél e körben kötelezettséget vállal és szavatolja, hogy:

A Küldemény tökéletesen és szakszerűen ellátásra került belső tartalom
vonatkozásában áruvédelemmel (csomagolással) és a kívánt címhez tartozó
címkével a jelen ÁSZF szerinti elvárásoknak, előírásoknak, korlátozásoknak,
valamint az áruk jellegének, a Szolgáltató működésének (automatizált árukezelési
folyamatok és küldemény-továbbítás) megfelelően. Olyan módon kell fentieket az
Ügyfélnek teljesíteni, hogy a Küldemény a szállítás során ne veszhessen el, ne sérüljön meg, vagy ne okozhasson sérülést, kárt a Szolgáltató személyzetében, alvállalkozóinak, vagy más küldeményekben, egyéb vagyonban. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott
károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató felmerült
többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban,
a Szolgáltató csomagolási előírásaiban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Küldemény olyan
belső és külső csomagolást kíván meg, amely kellően megvédi a Küldeményeket a
közúti és egyéb módozatú szállítás során, valamint az automatikus szortírozó- berendezés és mechanikus csomagkezelés által okozott nyomóhatástól, a
küldemények egymásra halmozása során keletkező statikus tehertől, továbbá adott esetben a változó klímaviszonyoktól. A csomagolásnak biztosítania kell, hogy a belső tartalomhoz semmilyen esetben se lehessen nyomtalanul hozzáférni.
Az Ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a kereskedelmi/értékesítési csomagolás eleget tesz az egyedi szállítás követelményeinek is, valamint jelen ÁSZF szerinti előírásoknak. A Szolgáltató halmozható és forgatható küldemények szállítását vállalja, a Küldemény külső csomagolásán elhelyezett feliratokat, pl. „Törékeny” vagy „Teteje/Alja” a Szolgáltató nem veszi figyelembe, és semmiféle felelősséget nem háríthat át az Ügyfél a Szolgáltatóra ezekre hivatkozással. Törékeny áru szállítását, a Szolgáltató csak jelen ÁSZF rendelkezései alapján vállalja.
A Küldemény címkézése jól olvashatóan és tartós jelleggel tartalmazza a Feladót (feladás helyét és kapcsolattartót), illetve a Címzett teljes nevét, pontos címét irányítószámmal, ország nevét, telefonszámot, mobil telefonszámot, e-mail címet.
Minden Küldeményt külön, a Szolgáltató által rendszeresített címkével kell ellátni.
Továbbá a szállítási okmányok maradéktalanul kiállításra, átadásra kerültek.
 A Küldemény szállításra átadásához, kézbesítésénél átvételéhez szükséges
valamennyi felszerelés, energia és munkaerő rendelkezésre áll a Feladó vagy a
Címzett által megjelölt kézbesítési helyen. A Szolgáltatónak minden, a Küldemény
tartalmára vonatkozó szükséges és releváns információ közlésre került, és a Címzettet értesíti a kézbesítés részleteiről.
Amennyiben egy Küldemény több részből / egységből áll, akkor -csomagolás szempontjából- minden egyes részküldemény önálló Csomagnak minősül és külön címkével kell a Feladónak ellátni. Amennyiben azok pántolással, zsákolással vagy
más ehhez hasonló eljárással összerögzítésre kerülnek, a küldemény csomagjaink esetleges szétválása esetén a címke nélküli küldemények utólag nem fellelhetőek és nem beazonosíthatóak, az ezzel kapcsolatos kárveszély, felelősség a Feladót terheli.

A küldemény mérete

Mekkora csomagot tudok feladni a BOUCHER & Weak Courier Kft / BWC /-vel?

A BWC által szállított csomagok maximális darabszáma max 3 db, össz: súlyhatára 25 kg övmérete: max. 2 m ( 2* rövid oldal +1*hosszú oldal= 2 m) .


A Küldemény csomagolásának előírásai

A csomagolásnál legalább a következő feltételeket kell teljesíteni, annak érdekében,
hogy a Küldemény biztonságosan szállítható legyen és a Szolgáltató felelősséget
vállaljon az esetleges károkozásért:
Csak teljesen lezárt Küldemény adható fel.
Olyan Küldemény, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem alkalmas a küldeményszállításra.
A Küldemény csomagolásának minden felületet, illetve a termék minden részét megfelelően kell védenie. Ez azt jelenti, hogy több cm hungarocell, vagy más védőanyag, illetve kartonpapír borítás, valamint zsugorfólia borítja több rétegben.
Az üvegfelületeket, vagy különösen sérülékeny, törékeny felületeket külön
védelemmel kell ellátni, hogy azok egy kisebb behatás következtében ne
sérülhessenek, vagyis ezen felületek elé kemény védőanyagot kell tenni, azok védelmére a hungarocell borítás nem elegendő.
Amennyiben a Küldemény törékeny felülettel, résszel is rendelkezik, úgy az a csomagoláson jól láthatóan fel kell tüntetni.
Üvegfelülettel rendelkező sütők (különösen beépíthető sütők) esetében az ajtó fogantyút le kell szerelni, valamint az üvegfelületet kemény védőanyaggal kell megvédeni. A csomagoláson meg kell jelölni „ÜVEGFELÜLET” felirattal azt az oldalt, ahol az üveg van.
A kiálló részeket nem elég leburkolni. A csomagolásnak biztosítania kell, hogy azok meg ne feszülhessenek, illetve le ne törhessenek. Ennek megfelelően a kiálló részeket a termékkel együtt kell becsomagolni úgy, hogy az egyetlen hasábot alkosson. h) Minden élt külön élvédővel kell ellátni, illetve a sérülékeny felületet az üvegfelületnek megfelelően kell kezelni.
Műszaki cikkek kezelőfelületeit, kezelőpaneleit, kijelzőit és gombjait külön
védelemmel kell ellátni, hogy azok ne sérülhessenek.
Amennyiben kiálló, illetve egyéb részek nem így vannak csomagolva, úgy a szállítás során keletkező esetleges törésekért vagy egyéb károkért a Boucher & Weak Courier Kft.  nem vállal felelősséget.
Küldeményen belül lévő mozgó dolgokat (pl. polcokat, kiegészítő tartozékokat)rögzíteni kell.
Javításra visszahívott elektronikai cikkeket az eredeti, komplett csomagolásban,
megfelelő kitöltéssel adják fel, felvétel vagy termékcsere esetén.
A szerkezetileg gyenge (pl.: régi vagy egyértelműen összeszerelési hiányossággal
jellemezhető) bútorzatot stabilitásának jellegéből adódóan nem védi meg az ÁSZF-nek megfelelő csomagolás, ezért az ilyen szolgáltatásre, az esetleges káreseményre vonatkozóan nem vállalunk kártérítési fedezetet.

A „Törékeny” címke alkalmazása nem mentesíti a Feladót az áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól.
Antik tárgyak csomagolása különleges elővigyázatosságot igényel. A csomagolás
során külön tekintettel kell lenni az esetleges korból adódó állapotra,
sérülékenységre. A szerkezetileg gyenge részeket külön védelemmel kell ellátni A Boucher & Weak Courier Kft. nem vállalja antik tárgyak megkülönböztetett kezelését a szállítási folyamatban. Ezeket a szolgáltatásokat a normál árufuvarozás szabályai szerint kezeli még akkor is, ha a csomagoláson az „antik” jelzés fel van tüntetve. Ez annyit jelent, hogy a terméket tömbösítve szállítja és tárolja más szállításra szánt
szolgáltatáskel (pl. háztartási gépek, lapra szerelt bútorok, sporteszközök stb.) együtt. Amennyiben az ilyen fajta szállítást a Küldemény állagát veszélyeztetheti, úgy kérjük egy erre specializálódott szállítót bízzon meg.
A címzést, a szállítólevelet, a szállítólevelet tartalmazó tasakot, illetve a
különszolgáltatásokat azonosító matricákat -amennyiben az ÁSZF más rendelkezést nem tartalmaz- a Küldemény legnagyobb felületére kell ragasztani. A Küldeményeken legalább a következő címadatokat kell feltüntetni: a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését; a küldemény rendeltetési helyét – település nevét; a címzett helyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs,helyrajzi számot), a lépcsőház számot; a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével; címhely irányítószámát; címzett telefonos elérhetőségét,
emailcímét (opcionális); külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét.
Több küldemény egy címre történő feladása esetén a különleges szolgáltatásokat jelölő matricákat minden küldeményre fel kell ragasztani, a szállítólevelet a termékre fel kell helyezni. Több darabból álló feladás esetén minden egyes külön csomagolt
darabra egyenként fel kell helyezni a szállítólevelet, hogy a küldemény minden darabja önállóan is beazonosítható legyen.
Hibás, hiányos megrendelés esetén a Boucher & Weak Courier Kft.  az adatok egyeztetést megkísérli, de az esetleges károkért felelősséget nem vállal.
Veszélyes áru még külső jelzéssel sem adható fel.
Amennyiben a helyszínen derül ki, hogy a csomagolás nem felel meg az ÁSZF jelen pontjában foglaltaknak, úgy a szállítási megbízást a Boucher & Weak Courier Kft. nem köteles elvégezni. Ebben az esetben a Megrendelő köteles megfizetni a meghiúsult szállítás díját.


Törékeny Küldemények


Törékeny árunak minősül minden olyan csomag, amely üveg-, porcelán-, kerámia-, vagy más olyan terméket tartalmaz, amely anyag-jellemzői miatt törékeny árunak számít. Törékeny áruk szállítását, a Szolgáltató csak úgy vállalja, ha a csomagolás minősítése a Szolgáltató által előzetesen e-mailben megtörtént. A minősítés előfeltétele, hogy a csomagolási technológia fényképekkel történő feltárása az adott
termék vonatkozásában előzetesen e-mailben megtörtént. A minősítés egy adott konkrét megbízásra vonatkozik, azonos típusú termék újbóli feladása esetén a Megrendelő kérheti a korábbi minősítés új megbízásra vonatkozó kiterjesztését és a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos válaszával elfogadhatja a Megrendelő
erre vonatkozó kérését. Minden egyéb esetben az ajánlat normál halmozható és forgatható Küldemény szállítására vonatkozik, a törékeny jelzés feltüntetése nem minősül kérelemnek, a Küldemény átvétele pedig nem minősül törékeny áruszállításra vonatkozó megbízás elfogadásának.
Szolgáltatásból kizárt Küldemények
A Szolgáltatásból ki van zárva minden olyan Küldemény, amely nem felel meg az ÁSZF-ben írt előírásoknak. A Szolgáltató nem tehető felelőssé -beleértve a gondatlanul okozott károkat is- az alábbiakban felsorolt áruk szállításáért, kivéve azt az esetet, ha a Szolgáltató és az Ügyfél arra jogosult szervezeti képviselői előzetesen írásban megállapodtak a jelen pontban felsorolt, tilalommal érintett áruk
szállításáról, és azok feltételeiről. Az ÁSZF szerint kizárt áruk -beleértve veszélyes áruk szállítását-kizárólag a Szolgáltató és az Ügyfél között előzetesen, írásban megkötött egyedi szerződés alapján kerülhet sor, azt követően, hogy a Szolgáltató megvizsgálta és elfogadta a szállítani kívánt áruk természetét és úti célját. Az Ügyfél felel azért, és köteles szavatolni, hogy a tartalom megfelelő csomagolása és címkézése mind a szállítás, kezelés, raktározás során érintett, mind a kézbesítési
hely országa vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásainak megfelel. Amennyiben nincs külön írásbeli megállapodás, és ennek ellenére az Ügyfél mégis ilyen jellegű
Küldeményt ad fel, az azzal esetlegesen okozott károkért és bírságokért az Ügyfelet teljes vagyoni felelősség terheli: összepántolt Küldemények, amelyek esetén két vagy több Küldemény került összeállításra (pántolásra) és csak egy címkével látták
el; Küldemények, amelyek meghaladják a súly- és mérethatárokat, veszélyes-, gyúlékony és tűzveszélyes áruk (ideértve, de nem korlátozva a veszélyes hulladék; gyógyászati hulladék; injekciós tűk és fecskendők; lőfegyverek, lőszerek, robbanó anyagok, tűzijátékok; vegyszerek, savas, maró vagy irritációt okozó anyagok), akkumulátorok, tilos a tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt elhelyezni, az áru véletlenszerű működésbe lépését lehetővé
tevő küldemények, dohányszolgáltatás, művészeti alkotások, ékszerek (ideértve az órákat is), nemesfémek (ideértve az arany és ezüsttárgyakat is), drágakövek,igazgyöngyök; antik tárgyak, szőnyegek, bundák és más értéktárgyak, készpénz (bankjegyek és érmék), más érmék és bélyegek, olyan okiratok, kártyák, amelyek készpénzre vagy szolgáltatásra válthatóak be (pl. csekkek, voucherek/utalványok; jóváírási értesítők; kötvények; részvények; valuta; belépőjegyek és szerencsejátékjegyek); Alkoholtartalmú italok, ideértve a borokat, söröket és égetett
szeszes italokat is ; folyékony anyagok és jég; emberi vagy állati maradványok,testrészek, szervek; élő, vagy holt állatok (halak és madarak is), bármilyen élő organizmus (beleértve magokat, fákat és palántákat is); fagyasztott vagy romlandó ételek; minden olyan áru, amelyek szállítása, behozatala a címzett ország jogszabályai alapján tiltottnak minősül; minden olyan áru, amely csak meghatározott, állandó hőmérsékleten szállítható; az olyan áruk, küldemények, amelyek tartalma,
továbbítása, vagy kialakítása, külső megjelenítése a szállítás során érintett országok jogszabályaiban foglalt rendelkezéseket sérti; vagy külön engedélyt követel meg; vagy valamilyen különleges engedélyhez kötött a szállítása (import vagy export-
engedély); vagyoni értékű javak, ill. szolgáltatást megtestesítő tárgyak, értékes levelek, régiségek, régészeti tárgyak, egyedi és különleges dísztárgyak, régi könyvek és iratok, festmények, pornográfia, tiltott narkotikum, tiltott gyógyszer, lőszer, robbanóanyagok, mérgező anyagok, az olyan csomagok, amelyek tartalma,továbbítása, vagy kialakítása, külső megjelenítése jogszabályban foglalt
rendelkezéseket sért, fertőző, undort keltő, ill. olyan áruk, amelyeket speciális módon kell védeni, vagy kezelni; olyan csomagok, amelyek személyeknek (tulajdonában vagy egészségében) vagy árukban kárt okozhatnak, romlandó áruk (azaz minden olyan dolog, aminek tárolhatósági élettartama korlátozott, és ami különleges
bánásmód nélkül rövid időn – néhány napon – belül gyorsan megromlik vagy lebomlik és minden egyéb olyan áru, amelynek károsodásra való hajlamossága feltételezhető,
mivel összetételére tekintettel a túlzott meleg vagy hideg hatására megsemmisülhet, a Címzett postafiókjába kézbesítendő csomagok, Személyes holmi, azaz minden
olyan áru szállítása, melyről az ügyfél nem tud kereskedelmi számlát, adás-vételi egyezséget bemutatni vagy értéke nem igazolható.
A Küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele
A kizárások és feltételes szállíthatóság körében a Szolgáltatónak nincs ellenőrzési kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató, becsomagolt Küldeményeket vesz át a Feladótól. A külső felületet a Szolgáltató minden esetben csomagolásnak tekinti. A Szolgáltató a csomagolás sérülésért nem vállal anyagi felelősséget. A Szolgáltató a külső réteget akkor is értéktelen csomagolásnak tekinti, ha a Megrendelő az árut értékes anyaggal borította, ideértve, de nem kizárólagosan: bőrönd, láda, fém vagy egyéb anyagból készült doboz. Amennyiben a külső felület bútor, elektronikai cikk vagy más egyéb értékkel bíró áru a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a szállítás célja valamely önálló értékkel bíró belső alkatrész célba juttatása érdekében jön létre, így a látszólag csomagolatlan külső felület valójában maga a csomagolás, amely megvédi a Megrendelő számára értékkel bíró részt. Az Ügyfél köteles ellenőrizni a Küldeményeknek a Boucher & Weak Courier Kft. számára továbbításra történő átadása előtt, hogy a Küldemények a jelen  nincsenek-e kizárva
a továbbításból, vagy nem esnek a feltételesen szállítható csomagok körébe. Kétség felmerülése esetén az Ügyfélnek a megrendelés leadása előtt írásban, igazolt módon külön fel kell hívnia a Boucher & Weak Courier Kft. figyelmét a Küldemény tartalmára, és meg kell várnia a Szolgáltató írásban adott döntést tartalmazó válaszát a szállíthatóság tekintetében. A Boucher & Weak Courier Kft. kizárja felelősségét
azokért a Küldeményekért, amelyekről a feladást követően derül ki, hogy a szállításból kizárt, vagy feltételesen szállítható tartalommal rendelkeztek, de ezt külön írásbeli Ügyfél-nyilatkozat nem tartalmazta vagy az Ügyfél nem várta meg a Szolgáltató írásos válaszát. Az Ügyfél felelős azért, hogy a Küldemény tartalma megfelel a címkén, vagy egyébként írásban, előre közölt tartalomnak.
 
 A Küldemények szállításának felfüggesztése
 
A Szolgáltató jogosult a folyamatos továbbítást megtagadni, ha a Küldemény átvétele után a Kézbesítésig kizárásra való ok jut a tudomására, vagy ha okkal feltételezhető, hogy a Küldemény a jelen pont értelmében a továbbításból ki van zárva. Ilyen esetekben, az Ügyfél tájékoztatását követően a Szolgáltatónak jogában áll az ilyen Küldeményeket a fuvardíj és a visszaszállítási költségek megtérítése után
az Ügyfélnek visszaszállítsa, vagy átadja. Amennyiben az ügyfél megtagadja a költségek megtérítését vagy nem hajlandó a küldemény visszavételére a Szolgáltató jogában áll, hogy a Küldeményt értékesítse, vagy azokat a kockázat elkerülése céljából  megsemmisítse.
 
 
Köszönjük.

close

Iratkozz fel hírlevelünkre

és naprakész lehetsz azon webshop-ok listájáról, akiktől akár még a rendelés napján megkaphatod a kiválasztott terméket! A lista folyamatosan frissül!

Nincs levélszemét küldés! További információért olvassuk el adatvédelmi szabályzatot.