1. Bevezető

Jelen ÁSZF rögzíti a Boucher & Weak Courier Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40., cégjegyzékszám: 12-09-011652, a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 28774318-2-12, a továbbiakban: „Boucher & Weak Courier Kft.”) bwcourierkft.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A bwcourierkft.hu weboldalon a Boucher & Weak Courier Kft. bemutatja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett szolgáltatáskínálat (illetve a különböző on-line felületeken bemtuatott szolgáltatás) – beleértve az egyes szolgáltatás árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Megbízó – a megfelelő regisztrációt követően – az aktuális szolgáltatás alapján állíthatja össze azt a listát, amelyet meg szeretne vásárolni. A szolgáltatás lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Boucher & Weak Courier kft – amennyiben a szolgáltatás elérhető – a kiválasztott csomagot ( ok ) házhoz szállítja, és ott megkéri a felhasználót azok átvételére. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a küldeményt vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben az összes küldemény nem kerül átvételre, úgy a Boucher & Weak Courier szolgáltatási díjat számol fel.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a  bwcourierkft.hu   weboldalon (továbbiakban: a „Megbízó”).

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy regisztrálni kell az adott jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a bwcourierkft.hu oldalon, megjelölve azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).

Következő munkanapi szállítás

 A Küldemény felvételétől számított legfeljebb 12 órán belül teljesítendő – időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény (max. 25 kg) felvételét végző személy a postai Küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja.

Napon belüli expressz szállítás

Napon belüli direkt szállítás: a felvétel és a kézbesítés azonos, az ügyfél által kijelölt napon történik a sikeressége nem függhet más feladatok teljesítéskényszerétől. A szolgáltatást különböző eszközökkel lehet teljesíteni a Küldemény méret- és tömegkategóriája alapján. A szolgáltatás 25 kg alatt futárposta szolgáltatásnak minősül.

A Küldemény általános előírásai

Az Ügyfél köteles biztosítani azt, hogy valamennyi Küldemény megfelel a súly- és mérethatároknak. Az Ügyfél kizárólagosan felelős a Küldemény megfelelő belső és külső csomagolásáért, valamint a megfelelő címkézésért, dokumentumok elkészítésért, amelyeket az Ügyfél köteles a Szolgáltató által meghatározott követelményeknek, így különösen a csomagolási előírásokban foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Ügyfél e körben kötelezettséget vállal és szavatolja, hogy:

A Küldemény tökéletesen és szakszerűen ellátásra került belső tartalom vonatkozásában áruvédelemmel (csomagolással) és a kívánt címhez tartozó címkével a jelen ÁSZF szerinti elvárásoknak, előírásoknak, korlátozásoknak, valamint az áruk jellegének, a Szolgáltató működésének (automatizált árukezelési folyamatok és küldemény-továbbítás) megfelelően. Olyan módon kell fentieket az Ügyfélnek teljesíteni, hogy a Küldemény a szállítás során ne veszhessen el, ne sérüljön meg, vagy ne okozhasson sérülést, kárt a Szolgáltató személyzetében, alvállalkozóinak, vagy más küldeményekben, egyéb vagyonban. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban, a Szolgáltató csomagolási előírásaiban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Küldemény olyan belső és külső csomagolást kíván meg, amely kellően megvédi a Küldeményeket a közúti és egyéb módozatú szállítás során, valamint az automatikus szortírozó-berendezés és mechanikus csomagkezelés által okozott nyomóhatástól, a küldemények egymásra halmozása során keletkező statikus tehertől, továbbá adott esetben a változó klímaviszonyoktól. A csomagolásnak biztosítania kell, hogy a belső tartalomhoz semmilyen esetben se lehessen nyomtalanul hozzáférni.

Az Ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a kereskedelmi/értékesítési csomagolás eleget tesz az egyedi szállítás követelményeinek is, valamint jelen ÁSZF szerinti előírásoknak. A Szolgáltató halmozható és forgatható küldemények szállítását vállalja, a Küldemény külső csomagolásán elhelyezett feliratokat, pl. „Törékeny” vagy „Teteje/Alja” a Szolgáltató nem veszi figyelembe, és semmiféle felelősséget nem háríthat át az Ügyfél a Szolgáltatóra ezekre hivatkozással. Törékeny áru szállítását, a Szolgáltató csak jelen ÁSZF rendelkezései alapján vállalja.

A Küldemény címkézése jól olvashatóan és tartós jelleggel tartalmazza a Feladót (feladás helyét és kapcsolattartót), illetve a Címzett teljes nevét, pontos címét irányítószámmal, ország nevét, telefonszámot, mobil telefonszámot, e-mail címet. Minden Küldeményt külön, a Szolgáltató által rendszeresített címkével kell ellátni. Továbbá a szállítási okmányok maradéktalanul kiállításra, átadásra kerültek.

A Küldemény szállításra átadásához, kézbesítésénél átvételéhez szükséges valamennyi felszerelés, energia és munkaerő rendelkezésre áll a Feladó vagy a Címzett által megjelölt kézbesítési helyen. A Szolgáltatónak minden, a Küldemény tartalmára vonatkozó szükséges és releváns információ közlésre került, és a Címzettet értesíti a kézbesítés részleteiről.

Amennyiben egy Küldemény több részből / egységből áll, akkor -csomagolás szempontjából- minden egyes részküldemény önálló Csomagnak minősül és külön címkével kell a Feladónak ellátni. Amennyiben azok pántolással, zsákolással vagy más ehhez hasonló eljárással összerögzítésre kerülnek, a küldemény csomagjaink esetleges szétválása esetén a címke nélküli küldemények utólag nem fellelhetőek és nem beazonosíthatóak, az ezzel kapcsolatos kárveszély, felelősség a Feladót terheli.

A Küldemény csomagolásának előírásai

A csomagolásnál legalább a következő feltételeket kell teljesíteni, annak érdekében, hogy a Küldemény biztonságosan szállítható legyen és a Szolgáltató felelősséget vállaljon az esetleges károkozásért:

Csak teljesen lezárt Küldemény adható fel.

Olyan Küldemény, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem alkalmas a küldeményszállításra.

A Küldemény csomagolásának minden felületet, illetve a termék minden részét megfelelően kell védenie. Ez azt jelenti, hogy több cm hungarocell, vagy más védőanyag, illetve kartonpapír borítás, valamint zsugorfólia borítja több rétegben.

Az üvegfelületeket, vagy különösen sérülékeny, törékeny felületeket külön védelemmel kell ellátni, hogy azok egy kisebb behatás következtében ne sérülhessenek, vagyis ezen felületek elé kemény védőanyagot kell tenni, azok védelmére a hungarocell borítás nem elegendő.

Amennyiben a Küldemény törékeny felülettel, résszel is rendelkezik, úgy az a csomagoláson jól láthatóan fel kell tüntetni.

Üvegfelülettel rendelkező sütők (különösen beépíthető sütők) esetében az ajtó fogantyút le kell szerelni, valamint az üvegfelületet kemény védőanyaggal kell megvédeni. A csomagoláson meg kell jelölni „ÜVEGFELÜLET” felirattal azt az oldalt, ahol az üveg van.

A kiálló részeket nem elég leburkolni. A csomagolásnak biztosítania kell, hogy azok meg ne feszülhessenek, illetve le ne törhessenek. Ennek megfelelően a kiálló részeket a termékkel együtt kell becsomagolni úgy, hogy az egyetlen hasábot alkosson. h) Minden élt külön élvédővel kell ellátni, illetve a sérülékeny felületet az üvegfelületnek megfelelően kell kezelni.

Műszaki cikkek kezelőfelületeit, kezelőpaneleit, kijelzőit és gombjait külön védelemmel kell ellátni, hogy azok ne sérülhessenek.

Amennyiben kiálló, illetve egyéb részek nem így vannak csomagolva, úgy a szállítás során keletkező esetleges törésekért vagy egyéb károkért a Boucher & Weak Courier Kft.  nem vállal felelősséget.

Küldeményen belül lévő mozgó dolgokat (pl. polcokat, kiegészítő tartozékokat) rögzíteni kell.

Mosógépek esetében a dobot rögzíteni kell, mivel szállítás során a rázkódástól sérülhet, mosó és hűtőgépek esetében a szintező lábakat teljesen be kell tekerni, hogy azok ne feszülhessenek meg.

Javításra visszahívott elektronikai cikkeket az eredeti, komplett csomagolásban, megfelelő kitöltéssel adják fel, felvétel vagy termékcsere esetén.

A szerkezetileg gyenge (pl.: régi vagy egyértelműen összeszerelési hiányossággal jellemezhető) bútorzatot stabilitásának jellegéből adódóan nem védi meg az ÁSZF-nek megfelelő csomagolás, ezért az ilyen szolgáltatásre, az esetleges káreseményre vonatkozóan nem vállalunk kártérítési fedezetet.

A „Törékeny” címke alkalmazása nem mentesíti a Feladót az áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól.

Antik tárgyak csomagolása különleges elővigyázatosságot igényel. A csomagolás során külön tekintettel kell lenni az esetleges korból adódó állapotra, sérülékenységre. A szerkezetileg gyenge részeket külön védelemmel kell ellátni A Boucher & Weak Courier Kft. nem vállalja antik tárgyak megkülönböztetett kezelését a szállítási folyamatban. Ezeket a szolgáltatáset a normál árufuvarozás szabályai szerint kezeli még akkor is, ha a csomagoláson az „antik” jelzés fel van tüntetve. Ez annyit jelent, hogy a terméket tömbösítve szállítja és tárolja más szállításra szánt szolgáltatáskel (pl. háztartási gépek, lapra szerelt bútorok, sporteszközök stb.) együtt. Amennyiben az ilyen fajta szállítást a Küldemény állagát veszélyeztetheti, úgy kérjük egy erre specializálódott szállítót bízzon meg.

A címzést, a szállítólevelet, a szállítólevelet tartalmazó tasakot, illetve a különszolgáltatásokat azonosító matricákat -amennyiben az ÁSZF más rendelkezést nem tartalmaz- a Küldemény legnagyobb felületére kell ragasztani. A Küldeményeken legalább a következő címadatokat kell feltüntetni: a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését; a küldemény rendeltetési helyét – település nevét; a címzett helyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot; a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével; címhely irányítószámát; címzett telefonos elérhetőségét, emailcímét (opcionális); külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét.

Több küldemény egy címre történő feladása esetén a különleges szolgáltatásokat jelölő matricákat minden küldeményre fel kell ragasztani, a szállítólevelet a termékre fel kell helyezni. Több darabból álló feladás esetén minden egyes külön csomagolt darabra egyenként fel kell helyezni a szállítólevelet, hogy a küldemény minden darabja önállóan is beazonosítható legyen.

Hibás, hiányos megrendelés esetén a Boucher & Weak Courier Kft.  az adatok egyeztetést megkísérli, de az esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Veszélyes áru még külső jelzéssel sem adható fel.

Amennyiben a helyszínen derül ki, hogy a csomagolás nem felel meg az ÁSZF jelen pontjában foglaltaknak, úgy a szállítási megbízást a Boucher & Weak Courier Kft.  nem köteles elvégezni. Ebben az esetben a Megrendelő köteles megfizetni a meghiúsult szállítás díját.

Törékeny Küldemények

Törékeny árunak minősül minden olyan csomag, amely üveg-, porcelán-, kerámia-, vagy más olyan terméket tartalmaz, amely anyag-jellemzői miatt törékeny árunak számít. Törékeny áruk szállítását, a Szolgáltató csak úgy vállalja, ha a csomagolás minősítése a Szolgáltató által előzetesen e-mailben megtörtént. A minősítés előfeltétele, hogy a csomagolási technológia fényképekkel történő feltárása az adott termék vonatkozásában előzetesen e-mailben megtörtént. A minősítés egy adott konkrét megbízásra vonatkozik, azonos típusú termék újbóli feladása esetén a Megrendelő kérheti a korábbi minősítés új megbízásra vonatkozó kiterjesztését és a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos válaszával elfogadhatja a Megrendelő erre vonatkozó kérését. Minden egyéb esetben az ajánlat normál halmozható és forgatható Küldemény szállítására vonatkozik, a törékeny jelzés feltüntetése nem minősül kérelemnek, a Küldemény átvétele pedig nem minősül törékeny áruszállításra vonatkozó megbízás elfogadásának.

Szolgáltatásból kizárt Küldemények

A Szolgáltatásból ki van zárva minden olyan Küldemény, amely nem felel meg az ÁSZF-ben írt előírásoknak. A Szolgáltató nem tehető felelőssé -beleértve a gondatlanul okozott károkat is- az alábbiakban felsorolt áruk szállításáért, kivéve azt az esetet, ha a Szolgáltató és az Ügyfél arra jogosult szervezeti képviselői előzetesen írásban megállapodtak a jelen pontban felsorolt, tilalommal érintett áruk szállításáról, és azok feltételeiről. Az ÁSZF szerint kizárt áruk -beleértve veszélyes áruk szállítását-kizárólag a Szolgáltató és az Ügyfél között előzetesen, írásban megkötött egyedi szerződés alapján kerülhet sor, azt követően, hogy a Szolgáltató megvizsgálta és elfogadta a szállítani kívánt áruk természetét és úti célját. Az Ügyfél felel azért, és köteles szavatolni, hogy a tartalom megfelelő csomagolása és címkézése mind a szállítás, kezelés, raktározás során érintett, mind a kézbesítési hely országa vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásainak megfelel. Amennyiben nincs külön írásbeli megállapodás, és ennek ellenére az Ügyfél mégis ilyen jellegű Küldeményt ad fel, az azzal esetlegesen okozott károkért és bírságokért az Ügyfelet teljes vagyoni felelősség terheli: összepántolt Küldemények, amelyek esetén két vagy több Küldemény került összeállításra (pántolásra) és csak egy címkével látták el; Küldemények, amelyek meghaladják a súly- és mérethatárokat, veszélyes-, gyúlékony és tűzveszélyes áruk (ideértve, de nem korlátozva a veszélyes hulladék; gyógyászati hulladék; injekciós tűk és fecskendők; lőfegyverek, lőszerek, robbanó anyagok, tűzijátékok; vegyszerek, savas, maró vagy irritációt okozó anyagok), akkumulátorok, tilos a tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt elhelyezni, az áru véletlenszerű működésbe lépését lehetővé tevő küldemények, dohányszolgáltatás, művészeti alkotások, ékszerek (ideértve az órákat is), nemesfémek (ideértve az arany és ezüsttárgyakat is), drágakövek, igazgyöngyök; antik tárgyak, szőnyegek, bundák és más értéktárgyak, készpénz (bankjegyek és érmék), más érmék és bélyegek, olyan okiratok, kártyák, amelyek készpénzre vagy szolgáltatásre válthatóak be (pl. csekkek, voucherek/utalványok; jóváírási értesítők; kötvények; részvények; valuta; belépőjegyek és szerencsejátékjegyek); Alkoholtartalmú italok, ideértve a borokat, söröket és égetett szeszes italokat is ; folyékony anyagok és jég; emberi vagy állati maradványok, testrészek, szervek; élő, vagy holt állatok (halak és madarak is), bármilyen élő organizmus (beleértve magokat, fákat és palántákat is); fagyasztott vagy romlandó ételek; minden olyan áru, amelyek szállítása, behozatala a címzett ország jogszabályai alapján tiltottnak minősül; minden olyan áru, amely csak meghatározott, állandó hőmérsékleten szállítható; az olyan áruk, küldemények, amelyek tartalma, továbbítása, vagy kialakítása, külső megjelenítése a szállítás során érintett országok jogszabályaiban foglalt rendelkezéseket sérti; vagy külön engedélyt követel meg; vagy valamilyen különleges engedélyhez kötött a szállítása (import vagy export-engedély); vagyoni értékű javak, ill. szolgáltatást megtestesítő tárgyak, értékes levelek, régiségek, régészeti tárgyak, egyedi és különleges dísztárgyak, régi könyvek és iratok, festmények, pornográfia, tiltott narkotikum, tiltott gyógyszer, lőszer, robbanóanyagok, mérgező anyagok, az olyan csomagok, amelyek tartalma, továbbítása, vagy kialakítása, külső megjelenítése jogszabályban foglalt rendelkezéseket sért, fertőző, undort keltő, ill. olyan áruk,

amelyeket speciális módon kell védeni, vagy kezelni; olyan csomagok, amelyek személyeknek (tulajdonában vagy egészségében) vagy árukban kárt okozhatnak, romlandó áruk (azaz minden olyan dolog, aminek tárolhatósági élettartama korlátozott, és ami különleges bánásmód nélkül rövid időn – néhány napon – belül gyorsan megromlik vagy lebomlik és minden egyéb olyan áru, amelynek károsodásra való hajlamossága feltételezhető, mivel összetételére tekintettel a túlzott meleg vagy hideg hatására megsemmisülhet, a Címzett postafiókjába kézbesítendő csomagok, Személyes holmi, azaz minden olyan áru szállítása, melyről az ügyfél nem tud kereskedelmi számlát, adás-vételi egyezséget bemutatni vagy értéke nem igazolható.

A Küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A kizárások és feltételes szállíthatóság körében a Szolgáltatónak nincs ellenőrzési kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató, becsomagolt Küldeményeket vesz át a Feladótól. A külső felületet a Szolgáltató minden esetben csomagolásnak tekinti. A Szolgáltató a csomagolás sérülésért nem vállal anyagi felelősséget. A Szolgáltató a külső réteget akkor is értéktelen csomagolásnak tekinti, ha a Megrendelő az árut értékes anyaggal borította, ideértve, de nem kizárólagosan: bőrönd, láda, fém vagy egyéb anyagból készült doboz. Amennyiben a külső felület bútor, elektronikai cikk vagy más egyéb értékkel bíró áru a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a szállítás célja valamely önálló értékkel bíró belső alkatrész célba juttatása érdekében jön létre, így a látszólag csomagolatlan külső felület valójában maga a csomagolás, amely megvédi a Megrendelő számára értékkel bíró részt. Az Ügyfél köteles ellenőrizni a Küldeményeknek a Boucher & Weak Courier Kft. számára továbbításra történő átadása előtt, hogy a Küldemények a jelen  nincsenek-e kizárva a továbbításból, vagy nem esnek a feltételesen szállítható csomagok körébe. Kétség felmerülése esetén az Ügyfélnek a megrendelés leadása előtt írásban, igazolt módon külön fel kell hívnia a Boucher & Weak Courier Kft. figyelmét a Küldemény tartalmára, és meg kell várnia a Szolgáltató írásban adott döntést tartalmazó válaszát a szállíthatóság tekintetében. A Boucher & Weak Courier Kft. kizárja felelősségét azokért a Küldeményekért, amelyekről a feladást követően derül ki, hogy a szállításból kizárt, vagy feltételesen szállítható tartalommal rendelkeztek, de ezt külön írásbeli Ügyfél-nyilatkozat nem tartalmazta vagy az Ügyfél nem várta meg a Szolgáltató írásos válaszát. Az Ügyfél felelős azért, hogy a Küldemény tartalma megfelel a címkén, vagy egyébként írásban, előre közölt tartalomnak.

A Küldemények szállításának felfüggesztése

A Szolgáltató jogosult a folyamatos továbbítást megtagadni, ha a Küldemény átvétele után a Kézbesítésig kizárásra való ok jut a tudomására, vagy ha okkal feltételezhető, hogy a Küldemény a jelen pont értelmében a továbbításból ki van zárva. Ilyen esetekben, az Ügyfél tájékoztatását követően a Szolgáltatónak jogában áll az ilyen Küldeményeket a fuvardíj és a visszaszállítási költségek megtérítése után az Ügyfélnek visszaszállítsa, vagy átadja. Amennyiben az ügyfél megtagadja a költségek megtérítését vagy nem hajlandó a küldemény visszavételére a Szolgáltató jogában áll, hogy a Küldeményt értékesítse, vagy azokat a kockázat elkerülése céljából  megsemmisítse.

Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Megbízó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Boucher & Weak Courier Kft jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a bwcourierkft.hu honlapon közzéteszik. A szolgáltatáset a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Megbízó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Boucher & Weak Courier Kft. e-mailben értesíti a korábban regisztrált Megbízóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

 Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése,  Boucher & Weak Courier Kft. általi automatikus visszaigazolás

A Megbízó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a szolgáltatás kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Megbízó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Megbízó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. A Megbízó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Boucher & Weak Courier Kft. nem vállal felelősséget

Boucher & Weak Courier Kft. jogosult a Megbízó regisztrációját (és ezzel együtt Megbízói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Megbízó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

Boucher & Weak Courier Kft. a bevásárló lista összeállítását követő legkésőbb 3 órán belül visszaigazolást küld a Megbízó részére, amely tartalmazza a kiválasztott szolgáltatás megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül a Boucher & Weak Courier Kft. eladási ajánlatának, azt ugyanis a Boucher & Weak Courier Kft. a kiszállításkor teszi meg a Megbízó részére.

 1. Biztonság

 A regisztráció során a Megbízónak létre kell hoznia egy jelszót a saját Megbízói fiókjához. A Megbízó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Megbízó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Megbízó köteles haladéktalanul tájékoztatni Boucher & Weak Courier Kft-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Megbízó ezen feltételezése, Boucher & Weak Courier Kft. jogosult a Megbízó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Megbízót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Boucher & Weak Courier Kft. nem felelős a Megbízóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Megbízó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Megbízó, akár harmadik fél visszaélt.

 1. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A bwcourierkft.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Boucher & Weak Courier Kft., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Megbízók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Boucher & Weak Courier Kft., sem más Megbízók jó hírét és jogait.

A Weboldal egyes részei a Megbízó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Megbízó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Megbízó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cooki e-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Megbízó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A Cookie-kal kapcsolatban további információk találhatóak az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tárhely szolgáltató: C-Host Kft./ Magyarország, 1115 Budapest, Halmi utca 29./ https://www.nethely.hu/

 1. A Szolgáltatás elérhetősége

 Boucher & Weak Courier Kft. a Szolgáltatást Budapesten és Pest megye bizonyos területein  nyújtja. A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Megbízó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Megbízó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Boucher & Weak Courier Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

A Boucher & Weak Courier Kft fenntartja magának a jogot, hogy a Megbízók hozzáférését korlátozza a bwcourierkft.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

A Boucher & Weak Courier Kft. igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét és annak fokozatos kiterjesztését egyéb régiókra és városokra. A Megbízó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

Felelősség

Annak ellenére, hogy a Boucher & Weak Courier Kft. megtesz minden tőle elvárhatót a bwcourierkft.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Megbízó számára. A Boucher & Weak Courier Kft nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Boucher & Weak Courier Kft pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Boucher & Weak Courier Kft különösen nem felel az alábbiakért:

harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a bwcourierkft.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a bwcourierkft.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;

hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Boucher & Weak Courier Kft számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;

a bwcourierkft.hu honlap nem kompatibilis a Megbízó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;

műszaki nehézségek, beleértve a bwcourierkft.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

A jelen pont rendelkezései nem érintik Boucher & Weak Courier Kft tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Személyes adatok védelme

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, mely a http://bwcourierkft.hu/content/2-adatkezelesi-alapelvek weboldalon érhető el.

 1. Irányár, mennyiségi eltérések, költségek

Irányár

A honlapon szereplő szolgáltatás árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a bwcourierkft.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól.

A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák, a visszaváltható göngyöleggel értékesített szolgáltatás árához a kosárban hozzáadódik a göngyöleg ára (betétdíj).

Költségek 

 1. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF III. pontjában írtakkal összhangban a Boucher & Weak Courier Kft. és a Megbízó között csak abban az esetben jön létre szerződés a szolgáltatás megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor a Boucher & Weak Courier Kft. által ajánlott szolgáltatást Megbízó elfogadja. Eddig az időpontig sem a Megbízó, sem a Boucher & Weak Courier Kft. egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 1. a Megbízó összeállítja, a feladási és leadási listát (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza)
 1. a Boucher & Weak Courier Kft. automatikus visszaigazolást küld a beérkezéséről (III. pont)

Boucher & Weak Courier Kft.felveszi és házhoz szállítja a küldeményt (XII. pont)

 1. Boucher & Weak Courier Kft. tájékoztatja a Megbízót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
 1. ezt követően a Megbízó a szolgáltatást elfogadja és kifejezi abbéli szándékát, hogy a szolgáltatásra vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Boucher & Weak Courier Kft. által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Boucher & Weak Courier Kft. nem iktat.

A Megbízó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Boucher & Weak Courier Kft. a szerződéskötést az átadott szállítólevélen vagy számlán igazolja vissza.

A Megbízó kérésének feladása, módosítása vagy törlése

A Megbízó a házhozszállítás kérését a bwcourierkft.hu honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Megbízó a sikeres regisztrációt követően a szolgáltatást kiválasztja és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A kérelem törlésére a kiszállítás napján kizárólag a Boucher & Weak Courier Kft. jogosult. A Boucher & Weak Courier Kft. a kiválasztott szolgáltatást a munkaszüneti napok kivételével hétfő és péntek között, 7:00 – 19:00 között szállítja ki.

Átadás-átvétel

A szolgáltatást bwcourierkft.hu honlapon történő kiválasztásakor a Megbízó megadja a pontos felvételi és szállítási címet , neveket és telefonszámokat.

A Megbízó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Boucher & Weak Courier Kft. nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

Lakóház esetén a Boucher & Weak Courier Kft. honlapon keresztül a Megbízó kérheti azt is, hogy a küldeményt egy bizonyos emeletre vagy lakásba szállítsák. Ebben az esetben a szállítást végző Boucher & Weak Courier Kft. alkalmazott vagy megbízott (futár) köteles tőle ésszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a küldeményt a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell: (a) a futárnak rendelkeznie kell a Megbízó engedélyével a belépéshez, valamint (b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu). Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött) a Boucher & Weak Courier Kft. a kiszállítást főszabály szerint a főbejáratig vállalja.

A Boucher & Weak Courier Kft. köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatást a kért időpontban vállalja, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Boucher & Weak Courier Kft. nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

Csak 18 éven felüli személy jogosult a küldeményt az átadás helyén átvenni. Amennyiben a futárnak kétségei merülnének fel a küldeményt átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a futár a küldemény átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a futár akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

A fizetés

A szolgáltatás vételárát a Megbízó  megrendeléskor online egyenlítheti ki !

Az online fizetés kiválasztásával a Boucher & Weak Courier Kft. oldaláról a  fizető oldalára lép a Megbízó, és ezen az oldalon keresztül hajtja végre a fizetést. Az online fizetés elsődleges feltétele, hogy a Megbízó fizetésre használni kívánt kártyája ilyen jellegű fizetésre alkalmas legyen, vagyis azt a kártyakibocsátó pénzintézet erre a célra is alkalmas kártyaként bocsássa ki, továbbá, hogy a kártya érvényességi ideje a Megbízó által megjelölt szállítási/átvételi időpontban még ne járjon le. Ezt az online fizetést megelőzően az online fizetési rendszer ellenőrzi és elutasítja azt a kártyát amely a fentebbi feltételeknek nem felel meg. A Megbízó a fizetéshez meg kell adnia a fizetéshez használni kívánt kártya alábbi adatait:

vagy az online bankkártyás fizetések a Barion, Simplepay és PayPal rendszerén keresztül lehetségesek. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Kártyakibocsátó pénzintézet neve

kártya száma

a kártyabirtokos neve

a kártya érvényessége a kártya hátoldalán szereplő 3 jegyű biztonsági kód 

Ezt követően, a kiválasztott szolgáltatás árának megfelelő teljes összeg zárolására kerül sor. 

A fizetéshez használható kártyák: Mastercard, VISA, Maestro

A fizetés során beírt adatokat a Boucher & Weak Courier Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak ezekre az adatokra.

A megadott adatokat a Megbízónak      meg kell erősítenie, ezt követően visszakerül az Online Áruház oldalára. 

Amennyiben a Megbízó módosítja a rendelést, úgy a korábbi és a módosított rendelés összegének különbözete szintén zárolásra kerül kártyaszámláján. Erről ismét e-mail értesítést kap.

A Boucher & Weak Courier Kft. nem zárol pénzösszeget, a zárolást, illetve annak feloldását kizárólag a Megbízó kártyakibocsátó pénzintézete végzi. A zárolást a pénzintézet a mindenkori saját hirdetménye szerint oldja fel. Ebből kifolyólag a Boucher & Weak Courier Kft. nem vállal felelősséget a zárolt összeg feloldásának időtartamáért, az ezzel kapcsolatos panaszával a Fogyasztónak saját pénzintézetéhez kell fordulnia.

Ha a Megbízó az ÁSZF rendelkezései szerint törli a kérését az adott pénzügyi intézmény gyakorlatától függően – legkésőbb 30 munkanapon belül felszabadul.

A szolgáltatás kiválasztása előtt a Megbízó köteles gondoskodni arról, hogy bankkártyáját az azt kibocsátó bank online fizetésekre aktiválja, és ellenőriznie kell azt, hogy bankkártyájának érvényessége lejár-e az előtt a nap előtt, amikor a kiválasztott szolgáltatás várhatóan átvételre kerül.

 1. Számlázás

 A fogyasztó a fizetést követően Távszámlát kap a regisztráció során megadott e-mail címére. A számla csak a fogyasztó által kiválasztott szolgáltatást tartalmazza, illetve azt a pénzösszeget, melyet valóban kifizetett a rendelése után. Az elektronikus számla képe minden esetben a Megbízói profiloldalról is elérhető marad a korábbi rendeléseim menüpont alatt.  A kiküldött távszámlát nem lehet elektronikusan megőrizni, azt minden esetben a kapott link alapján ki kell nyomtatni a kapott e-mailből. A távszámla ugyanúgy papír alapú számlának minősül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, nem elektronikus számla, így kizárólag elektronikusan nem megőrizhető.

A Fogyasztó e-mail felületének beállításai, illetve az e-mail szolgáltató szabályai alapján előfordulhat, hogy a számlát tartalmazó e-mail nem a beérkező levelekbe, hanem a „Spam” (levélszemét) mappába kerül, ezért amennyiben a vásárlást követően nem kapja a számlát, a Fogyasztónak érdemes ezt a mappát ellenőriznie.

A Boucher & Weak Courier Kft. által kiállítótt Távszámla továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

A szolgáltatás átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a szolgáltatás visszaadása

Megbízó jogosult az általa kiválasztott szolgáltatást indoklás nélkül megtagadni. A visszautasított szolgáltatás ára természetesen visszautalásra kerül a Megbízó bankszámlájára, ha a futár még nem érkezett meg. Ha a futár már meg érkezett kiszállási díj kerül felszámolásra mely a megbízási díj 50 % – a.

Az elállási jog az 1. számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Megbízó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Elállás alá eső szolgáltatás esetén azok vételárát a Boucher & Weak Courier Kft. az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti banki átutalás formájában.

Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Az Átvevő személy megtagadhatja a küldemények átvételét. Ez esetben vissza szállítjuk a feladási helyre és annak költsége a feladót terheli.

Mindemellett a Megbízó a szerződés megkötésével, a szolgáltatás forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XIX. pontban meghatározott elérhetőségeken. A Boucher & Weak Courier Kft.a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Megbízó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Megbízó a panaszt írásban jelentette be, Boucher & Weak Courier Kft.a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Megbízó a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni. 

A Boucher & Weak Courier Kft.székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Panasszal fordulhatnak a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 http://bekeltet.hu/kerelem/ vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A Boucher & Weak Courier Kft. kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó kötelezettségeit az 1. és 5. függelék tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

A bwcourierkft.hu weboldalon bemutatott szolgáltatásra vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Megbízóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Boucher & Weak Courier Kft. nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.

A Boucher & Weak Courier Kft. nem vállal felelősséget az általa árusított cikkelmeken feltüntetett állításokért, deklarációkért, és egyéb tartalmakért..

 1. A Boucher & Weak Courier Kft. elérhetőségei

 Weboldal címe:

bwcourierkft.hu

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:

info@bwcourierkft.hu

Az ügyfélszolgálat telefonszáma Hétfőtől Pénekig 7:00 – 19:00

+36 20 401 7380

Az ügyfélszolgálat levelezési címe:

3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40

A jelen ÁSZF 2021. Április 27.-én lép életbe.

1 sz. Függelék

Elállási mintatájékoztató

A Megbízó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megbízó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a rendelést leadja.

Ha a Megbízó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogy postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF XXI. pontjában megjelölt címek ( 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40 vagy bwcourierkft@bwcourierkft.hu) valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alant található elállási nyilatkozat-mintát is.

A Megbízó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha a Megbízó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Megbízó kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megbízót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben a szolgáltatás igénbevételét követően él elállási jogával, úgy a Megbízó köteles a Boucher & Weak Courier Kft. ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a küldemények visszaküldéséről.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: Boucher & Weak Courier Kft., 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt Utolsó módosítás: 2021.09.10.

close

Iratkozz fel hírlevelünkre

és naprakész lehetsz azon webshop-ok listájáról, akiktől akár még a rendelés napján megkaphatod a kiválasztott terméket! A lista folyamatosan frissül!

Nincs levélszemét küldés! További információért olvassuk el adatvédelmi szabályzatot.